rekrutacja do projektu „Nauka z przyjemnością” - zakończona

Zakończyła się rekrutacja uzupełniająca do projektu „Nauka z przyjemnością”

Zakończyła się rekrutacja uzupełniająca do projektu „Nauka z przyjemnością”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Poniżej znajdują się listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowe.