Ubezpieczenie

 

 

PROCEDURA

UBIEGANIA SIĘ O UZYSKANIE ODSZKODOWANIA 

ZA WYPADEK UCZNIOWSKI

 

      W roku szkolnym 2018/19 uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w InterRisk Vienna Insurance Group. Siedziba  przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej – ul. Jagiellońska 13/105 80-371 Gdańsk          

     Suma ubezpieczenia wynosi 12.000 zł. Składka – 25 zł, płatna do 20 października 2018 r. Ubezpieczenie NNW Opcja EDU PLUS uczniów obejmuje nieszczęśliwe wypadki, jakim ulegli uczniowie na terenie szkoły i poza nią w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Szczegóły zakresu ubezpieczenia określają „Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Uwaga!  Niektóre zdarzenia, określone w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia …” np. powstałe w związku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, z udziałem w bójce, z poruszaniem się dziecka do lat 10 przy pomocy sprzętu poruszanego siłą mięśni po drogach bez opieki osoby dorosłej, w wyniku samookaleczenia, w stanie po spożyciu alkoholu i w niektórych innych sytuacjach nie są objęte ubezpieczeniem.

Numer polisy – dostępny w sekretariacie szkoły

 

1. W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku w szkole, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić nauczycielowi, wychowawcy klasy lub sekretarzowi szkoły. ( Wypadków mających miejsce poza szkołą nie trzeba zgłaszać.)

2. W sekretariacie szkoły należy pobrać wniosek o wypłatę odszkodowania.

3. Po zakończeniu leczenia wypełniony wniosek  należy złożyć w sekretariacie szkoły celem jego potwierdzenia.

4. Potwierdzony przez szkołę wniosek należy zgłosić ubezpieczycielowi telefonicznie pod nr (22) 212 20-12, tradycyjnie pisemnie na adres InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group SU VE DLS NNW  Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa lub elektronicznie: Online przez Portal Klienta InterRisk , pocztą elektroniczną interrisk.szkody@vigekspert.pl ( formularz zgłoszenia szkody do pobrania na www.interrisk.pl

5. Orzekanie o odszkodowaniu odbywać się będzie bez stawiania się na komisję        lekarską, na podstawie samych dokumentów (z możliwością ewentualnego   późniejszego odwołania się poszkodowanego od orzeczenia, co doprowadzi do ponownego rozpatrzenia sprawy przez komisję) a wypłata świadczenia nastąpi w sposób ustalony z konsultantem.

6. W razie powstania wątpliwości można ubiegać się o dodatkowe informacje w  szkole lub w telefonicznie w firmie.

 

 

  owu_edu_plus_rodo_ok.pdf